หลักการแก้ปัญหา

การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

ตัวอย่าง ที่ 1

แสดงการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของการหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ได้แก่ 0   3   4   8 และ 12
(1) การกำหนดข้อมูลเข้า
ในที่ นี้โจทย์กำหนดให้หาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ดังนั้น ข้อมูลเข้าได้แก่จำนวน 0 3 4 8 และ 12
(2) การกำหนดข้อมูลออก
จาก โจทย์สิ่งที่เป็นคำตอบของปัญหา คือค่าเฉลี่ย (x) ของจำนวนทั้งห้า
(3) การกำหนดวิธีการประมวลผล
จาก สิ่งที่โจทย์ต้องการ “ค่าเฉลี่ย” หมายถึง ผลรวมของจำนวนทั้ง 5 หารด้วย 5 ดังนั้น ขั้นตอนของการประมวลผลประกอบด้วย

3.1

รับค่าจำนวน ทั้ง 5 จำนวน

3.2

นำจำนวนเต็ม ทั้ง 5 มาบวกเข้าด้วยกัน

3.3

นำผลลัพธ์จาก ข้อ 3.2 มาหารด้วย 5

ตัวอย่างที่ 2

แสดงการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด ของการหาค่า x เมื่อ x คือจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งในกลุ่มจำนวนเต็ม 5 จำนวนที่มีค่าเฉลี่ยเป็น 10 และจำนวนอีก 4 จำนวนได้แก่ 3   4   8  และ 12
(1) การกำหนดข้อมูลเข้า
จาก โจทย์ข้อมูลเข้า ได้แก่

2.1

จำนวน อีก 4 จำนวน คือ  3  4  8  12

2.2

ค่าเฉลี่ยของ จำนวนทั้ง 5 จำนวน คือ 10
(2) การกำหนดข้อมูลออก
จาก โจทย์สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ คือ ค่า x
(3) การ กำหนดวิธีการประมวลผล
จาก โจทย์และความหมายของ “ค่าเฉลี่ย” เราสามารถสรุปขั้นตอนของการประมวลผลได้ดังนี้

3.1

หา ค่าผลรวมของจำนวนเต็มทั้ง 5 โดยนำค่าเฉลี่ยคูณด้วยจำนวนของเลขจำนวนเต็ม นั่นคือ 10 ´ 5 = 50

3.2

จากความหมาย ของ “ผลรวม” จะได้ 3+4+8+12+x = 50

3.3

แก้สมการ 27 + x = 50 (จะได้ x = 23 ซึ่งคือผลลัพธ์)

การเลือก เครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธีการพัฒนา
(Tools and Algorithm development)

การเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา โดยพิจารณาความเหมาะสมระหว่างเครื่องมือกับเงื่อนไขต่างๆ ของปัญหา ซึ่งหมายรวมถึงความสามารถของเครื่องมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว และสิ่งที่สำคัญคือความคุ้นเคยในการใช้งานเครื่องมือนั้นๆ ของผู้แก้ปัญหา
อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการแก้ปัญหา คือ ยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือที่เราเรียกว่า ขั้นตอนวิธี (algorithm) ในการแก้ปัญหา หลังจากที่เราได้เครื่องมือช่วยแก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาต้องวางแผนว่าจะใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่ถูกต้องและดีที่สุด ในการออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา ผู้แก้ปัญหาควรใช้แผนภาพหรือเครื่องมือในการแสดงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ ง่ายต่อความเข้าใจเช่น ผังงาน (flowchart) รหัสจำลอง (pseudo code) การใช้เครื่องมือช่วยออกแบบดังกล่าวนอกจากแสดงกระบวนการที่ชัดเจนแล้ว ยังช่วยให้ผู้แก้ปัญหาสามารถหาข้อผิดพลาดของวิธีการที่ใช้ได้ง่ายและแก้ไขได้ อย่างรวดเร็ว

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>