Get Adobe Flash player
Home

มุฑิตาจิตครูเกษียณราชการปี 2556

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยคณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรมการแสดงมุฑิตาจิตแด่ครูที่เกษียณราชการ ประจำปี 2556 วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ย. 56

ซึ่งในปีนี้มีคุณครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน 7 คน ดังนี้
1. ครูโกศล  เกิดสมบุญ   
2. ครูกุลนรี  แสงฤดี       
3. ครูน้ำทิพย์  คำมุงคุล
4. ครูคณิน  อินนัดดา
5. ครูสุดารัตน์  พึ่งตน
6. ครูสุภาพ  แจ่มปัญญา
7. ครูสมรัตน์  ชาลีรัตน์